Hulp Regelen

Hulp zoeken

Psychische problemen kunnen veel ongemak veroorzaken. Als uw klachten langere tijd aanhouden is het een goed idee om hulp te zoeken. Op verwijzing van uw huisarts kunt u bij GGZ Drenthe terecht. Wij zijn gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg.

Wilt u weten hoe u hulp kunt krijgen van GGZ Drenthe, lees dan de Folder Hulp bij psychische problemen of bekijk onderstaand fragment.

Familie
Verwijzers

Basis GGZ en Specialistische GGZ

U kunt bij GGZ Drenthe Basis GGZ of Specialistische GGZ krijgen. Voor alle behandelingen heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts.

Basis GGZ
Basis GGZ zijn behandelingen voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische problemen. Het lukt hen meestal met een kortdurende behandeling problemen weer de baas te worden. Meestal gaat het om zes tot 12 gesprekken. De behandelingen vinden plaats op een locatie van GGZ Drenthe, mogelijk aangevuld met medicijnen of hulp via internet. Basis GGZ is ook voor mensen die hun ernstige problemen onder controle hebben, maar nog wel gedurende langere tijd zo nu en dan hulp nodig hebben.

Specialistische GGZ
De Specialistische GGZ is er voor ernstige, ingewikkelde psychische problemen waardoor het dagelijks leven flink is verstoord. U krijgt ook Specialistische GGZ als u spoedeisende hulp nodig hebt. De behandeling bestaat vaak uit gesprekken en kan worden aangevuld met andere soorten therapie, medicijnen en hulp via internet. Meestal vindt behandeling plaats op de polikliniek. U komt voor de behandeling naar een locatie van GGZ Drenthe. Een aantal cliënten wordt thuis behandeld. Soms is het noodzakelijk om u op te nemen in een kliniek.

Bij een behandeling in de Specialistische GGZ zijn verschillende behandelaren betrokken. Het gaat dan om behandelaren met verschillende deskundigheden, uit verschillende vakgebieden. Deze behandelaren overleggen met elkaar over uw behandeling in een multi disciplinair overleg (MDO), samen met uw regiebehandelaar. 

Na een behandeling in de Specialistische GGZ kunt u worden terugverwezen naar de huisarts of een behandelaar in de Basis GGZ voor nazorg.

U vindt hierover uitgebreide informatie op de website Invoering Basis GGZ.

Wachttijden

In dit overzicht vindt u de wachttijden* tot intake van GGZ Drenthe per 14 december 2017. De wachttijden zijn niet afhankelijk van welke zorgverzekering u heeft en gelden voor behandelingen zonder opname. Voor uw behandeling begint meldt uw (huis)arts u bij ons aan. Daarna maken wij een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken we wat er aan de hand is en wat wij voor u kunnen doen.

* ‘-‘ betekent: niet aanwezig op deze locatie
* ‘nb’ betekent: de wachttijd is niet beschikbaar

Wachttijden in weken Assen e.o. Beilen e.o. Emmen e.o. Hoogeveen e.o. Meppel e.o.
Basis GGZ          
Indigo in Drenthe 18+ 4 7 7 7
Kinder- en Jeugd 7 2 5 4
Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie 6 –  6 –  – 
           
Specialistische GGZ          
Stemming (o.a. angst, depressie) 18 –  14 18 18
Ontwikkeling (o.a. AD(H)D, autisme) 18 –  14 18 18
Persoonlijkheid 18 –  14 18 18
Psychose 3 –  20 6 4
           
Ouderen 3 2 4 4
Ouderen geheugen 4 –  2
 
4 4
Kinder- en Jeugd 7 –  2 5 4
           
Ambulante Forensische Psychiatrie Noord 3 –  2   – 
           
Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie 12 –  12 –  – 
Traumacentrum –  8 –  –  – 
Transculturele Psychiatrie De Evenaar 0-18 jr –  9 –  –  – 
Transculturele Psychiatrie De Evenaar 18+ –  9 –  –  – 
Gezinspsychiatrie –  2 –  –  – 
Slaapcentrum 6 –  –  –  – 
           
Arbeidsre-integratie, arbeidstraining en dagbesteding          
Daat-Drenthe 1 –  1 1 – 

Wachttijd tot start behandeling

Na het intakegesprek zoeken wij de juiste behandelaar voor u en kan de behandeling beginnen. Dit kan enkele weken in beslag nemen.

Wachttijden in weken Assen e.o. Beilen e.o. Emmen e.o. Hoogeveen e.o. Meppel e.o.
Basis GGZ          
Indigo in Drenthe 18+ 1 4 10 10
Kinder- en Jeugd 1 1 1 1
Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie 1 –  1 –  – 
           
Specialistische GGZ          
Stemming (o.a. angst, depressie) 14 –  10 15 15
Ontwikkeling (o.a. AD(H)D, autisme) 14 –  10 15 15
Persoonlijkheid 14 –  10 15 15
Psychose 1 –  25 8 4
           
Ouderen 2 4 1 1
Ouderen geheugen 3 –  4 1 1
Kinder- en Jeugd 1 –  1 1 1
           
Ambulante Forensische Psychiatrie Noord 9 –  7   – 
           
Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie 4 –  4 –  – 
Traumacentrum afh. van indicatie   –  –  – 
Transculturele Psychiatrie De Evenaar 0-18 jr –  9 –  –  – 
Transculturele Psychiatrie De Evenaar 18+ –  9 –  –  – 
Gezinspsychiatrie –  1 –  –  – 
Slaapcentrum afh. van indicatie –  –  –  – 
           
Arbeidsre-integratie, arbeidstraining en dagbesteding          
Daat-Drenthe 1 –  1 1 – 

Wachtlijstbemiddeling
Het is in ieders belang dat uw behandeling zo snel mogelijk gebeurt. Wanneer dat toch enige tijd duurt, kijken we samen met u op welke manier we u kunnen ondersteunen gedurende deze periode. 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
 

Er kan afgeweken worden van bovengenoemde wachttijden wanneer direct hulp nodig is. Neem voor meer informatie contact op met het Aanmeld- en Informatiecentrum via (0592) 74 14 14.

Verwijzing regelen

Voor aanmelding bij GGZ Drenthe is een verwijsbrief nodig van uw huisarts*. In de verwijsbrief staan enkele persoonsgegevens, informatie over uw klachten en een vermoeden van een diagnose. Deze informatie hebben wij nodig voor het eerste gesprek (de intake). De verwijsbrief is ook nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Uw huisarts kan op verschillende manieren verwijzen: digitaal, per fax of per brief. Bij digitaal verwijzen stuurt de huisarts de verwijsbrief per beveiligde e-mail naar GGZ Drenthe en geeft u een “patiëntbericht” mee. In het patiëntbericht staat hoe uw afspraak bij GGZ Drenthe gaat en hoe u deze kunt voorbereiden.

Zodra wij uw verwijzing hebben ontvangen, nemen wij in de meeste gevallen telefonisch contact met u op om de eerste afspraak te plannen. Als wij u niet telefonisch kunnen bereiken, dan sturen wij u een brief met een voorstel voor de eerste afspraak, of vragen we u om contact met ons op te nemen.

Een behandeling bij GGZ Drenthe bestaat meestal uit de volgende onderdelen:
– Verwijzing en aanmelding
– Intake en diagnostiek
– Behandeling
– Evaluatie
– Afsluiting en nazorg

* Wie er, naast uw huisarts, mag doorverwijzen naar GGZ Drenthe verschilt per zorgverzekeraar.

Intake en diagnostiek

Het eerste gesprek heet de intake. Tijdens de intake zullen we met u kennismaken en samen uw problemen in kaart brengen. Als u het op prijs stelt, kan hier ook iemand uit uw naaste omgeving bij aanwezig zijn.

Ter voorbereiding op de intake ontvangt u van ons een brief. Daarin staan de dag, het tijdstip en het adres van uw afspraak vermeld en met wie u spreekt. In de brief staat ook:

 • Wie met u het intakegesprek voert;
 • Wat het doel is van de intake;
 • Wie uw regiebehandelaar is;
 • Wat het vervolgtraject kan zijn.

Als er na de eerste kennismaking voldoende informatie is, kunnen we een behandelplan opstellen en de behandeling starten. Soms is er meer nodig en worden er afspraken gepland voor verdere diagnostiek. Als u instemt met het behandelplan, kan de behandeling beginnen.

Bij de brief zit een uitgebreid formulier voor uw identiteitsgegevens, informatie over uw leefsituatie en opleidingsniveau. Wij verzoeken u deze vooraf in te vullen en mee te nemen naar de intake. Ook ontvangt u onze Folder Hulp bij psychische problemen – algemene folder voor cliënten. Hierin vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

Diagnostiek
Door zorgvuldig onderzoek (diagnostiek) proberen we samen met u goed in kaart te brengen wat er precies met u aan de hand is. We onderzoeken niet alleen uw psychische klachten, maar ook mogelijke lichamelijke klachten en hoe u met deze klachten en andere ingrijpende gebeurtenissen omgaat. De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek. Hierin bespreken we wat uw diagnose is, wat deze precies inhoudt en wat dit voor u betekent in het dagelijkse leven. Dit vormt de basis voor het behandelplan.

Kosten 2017

Eigen risico
Voor een behandeling bij GGZ Drenthe hebt u een geldige zorgverzekering nodig. De behandeling wordt vergoed. Zodra u door uw verwijzer bij GGZ Drenthe bent aangemeld, betaalt u voor alle directe en indirecte tijd het wettelijke eigen risico (€ 385,- in 2017) óf het door u vrijwillig verhoogde eigen risico.

Voor de Basis GGZ en de Specialistische GGZ wordt het eigen risico apart berekend. Dat wil zeggen: als u vanuit de Specialistische GGZ wordt doorverwezen naar de Basis GGZ, of omgekeerd vanuit de Basis GGZ naar de Specialistische GGZ, dan moet u opnieuw het eigen risico betalen. Ook wanneer voor uw behandeling een nieuwe DBC wordt gestart, bijvoorbeeld als u meerdere psychische problemen heeft, moet u opnieuw het eigen risico betalen. U betaalt jaarlijks echter maximaal het wettelijk eigen risico, of het door u vrijwillig verhoogde eigen risico. Vraag uw zorgverzekeraar wat een behandeling u precies kost.

Bij de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar worden de kosten door uw gemeente betaald. Op jongeren tot 18 jaar is het eigen risico niet van toepassing.

Praktijkondersteuner Huisarts
Aan de hulp van een Praktijkondersteuner Huisarts (POH GGZ) zijn geen kosten verbonden. Hiervoor betaalt u ook geen eigen risico.

Als uw huisarts een POH GGZ van Indigo ingehuurd heeft, staat er “Indigo” vermeld op het overzicht dat u van uw zorgverzekeraar krijgt. Zelfs als u geen gesprekken met een praktijkondersteuner heeft gehad. Dat komt omdat de praktijkondersteuner in dienst is van Indigo en de zorg levert onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Deze hulp valt onder huisartsenzorg. De zorgverzekeraar betaalt dit aan uw huisarts.

Meer weten? Kijk op het overzicht Uw GGZ-kosten (dit overzicht geldt voor personen vanaf 18 jaar en ouder).

Afspraak niet afzeggen kost geld
Als u niet op uw afspraak komt, of als u uw afspraak niet ten minste 24 uur van tevoren heeft verzet, kunnen wij u € 50,- in rekening brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Als u uw afspraak wél op tijd heeft verzet, of als uw behandelaar vindt dat er speciale omstandigheden voor u gelden, brengen wij uiteraard geen kosten in rekening. Uw behandeling heeft het beste resultaat als u naar alle afspraken komt. Om te voorkomen dat u een afspraak vergeet, biedt GGZ Drenthe u de service van een  afspraakherinnering met e-mail of sms.  Meer weten? Ga dan naar veelgestelde vragen (afspraken).

Kosten bij voortijdig stoppen behandeltraject
Nadat u door uw huisarts bent aangemeld bij GGZ Drenthe wordt u bij ons ingeschreven. Op dat moment wordt uw behandeltraject administratief gestart.  Voordat u daadwerkelijk in contact komt met GGZ Drenthe is er al een aantal handelingen uitgevoerd ten behoeve van uw eerste afspraak. Dit kan onder andere zijn overleg en afstemming met uw verwijzer, overleg en afstemming tussen hulpverleners van GGZ Drenthe, advies over uw behandeltraject, en er vinden administratieve handelingen plaats. Dit noemen we indirecte tijd binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Deze tijd wordt in rekening gebracht. Wanneer na uw eerste gesprek (directe tijd binnen de DBC) blijkt dat GGZ Drenthe u niet de benodigde behandeling kan bieden dan wordt uw DBC gesloten. De gemaakte kosten worden in rekening gebracht. Zo kan het zijn dat u via uw zorgverzekering  een rekening van GGZ Drenthe ontvangt nog voordat er daadwerkelijk gestart is met een behandeling.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik een afspraak maken?

Uw behandeling bij GGZ Drenthe start met een gesprek met uw huisarts. Uw huisarts meldt u aan bij GGZ Drenthe. Daarna bellen wij u voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Als wij u telefonisch niet kunnen bereiken, ontvangt u van ons een schriftelijke uitnodiging. 

Hoe kan ik een afspraak wijzigen of afzeggen?

U kunt uw afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren wijzigen. Dit kan uitsluitend telefonisch. Belt u hiervoor met de afdeling waar u in behandeling bent. Het wijzigen of afzeggen van uw afspraak kan helaas niet via de website.

Wat gebeurt er als ik mijn afspraak niet of te laat afzeg?

Als u niet op uw afspraak komt, of als u uw afspraak niet ten minste 24 uur van tevoren heeft verzet, kunnen wij u € 50 in rekening brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Als u uw afspraak wél op tijd heeft verzet, of als uw behandelaar vindt dat er bijzondere omstandigheden voor u gelden, brengen wij uiteraard geen kosten in rekening.

Om te voorkomen dat u uw afspraak vergeet, bieden wij u een gratis service: afspraakberichten. Via sms of e-mail helpen wij u om uw afspraak niet te vergeten. Lees meer over deze service in de folder ‘Vergeet uw afspraak niet’ 

Deze informatie is bijgewerkt op 5 augustus 2014

Kan ik online hulp krijgen?

GGZ Drenthe biedt hulp via internet in de vorm van online behandelmodules. De online hulp wordt altijd aangeboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Met de online modules kunt u zelf bepalen op welk moment en op welke plek u bezig gaat met uw behandeling. U krijgt opdrachten en oefeningen van uw behandelaar en u kunt informatie lezen of filmpjes bekijken die te maken hebben uw klachten. Ook kunt u beveiligd e-mailen met uw behandelaar.

Indigo biedt kortdurende behandelingen in combinatie met online behandelmodules. De online behandelmodules worden ingezet als aanvulling op persoonlijke gesprekken.

Ook kunnen mensen bij Stichting Mirro terecht voor een online zelfhulpmode bij bijvoorbeeld rouwverwerking, burn-out en gameverslaving.

Alle veelgestelde vragen

Onderzoek

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat onze zorg veilig en van goede kwaliteit is. Daarom doet GGZ Drenthe kwaliteitscontroles (audits). Ook worden we hier regelmatig op gecontroleerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ heeft daarbij het wettelijk recht om cliëntendossiers in te zien. Daarnaast heeft GGZ Drenthe kwaliteitscertificaten. Die zeggen iets over de processen en procedures van de instelling. Om over zo’n certificaat te beschikken én omdat we hechten aan aantoonbaar goede en veilige zorg, worden zowel door eigen medewerkers als door een onafhankelijke organisatie audits uitgevoerd.

Ook deze personen (auditoren) hebben inzage nodig in cliëntendossiers om te controleren of wat daarin staat voldoet aan de normen. Bijvoorbeeld of er een behandelplan en evaluatieverslagen aanwezig zijn. Er wordt daarbij niet gekeken naar de aard van de klachten of persoonsgegevens. De auditoren hebben geheimhoudingsplicht en gaan vertrouwelijk met de informatie om. In onderzoeksresultaten en rapporten worden de gegevens altijd geanonimiseerd. Mocht u bezwaar hebben tegen inzage in uw dossier door de auditoren, dan kunt u dat kenbaar maken bij uw behandelaar.

TOP GGz

TOPGGz

GGZ Drenthe biedt ook zeer specialistische hulp. Deze hulp wordt geboden door TOPGGz afdelingen. Afdelingen met het keurmerk TOPGGz worden ingezet

 • bij zeldzame aandoeningen
 • als een gewone behandeling niet werkt
 • als er meerdere problemen zijn
 • om nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

Afdelingen binnen GGZ Drenthe die momenteel erkende TOPGGz zorg bieden:

Cliëntinformatie A-Z

Voor familie

Wanneer u voor het eerst te maken krijgt met psychische problemen van een familielid , kan dat vragen, angst en onzekerheid oproepen. U krijgt te maken met een persoon die verandert en soms moeilijk te bereiken of te begrijpen is. Vaak duurt het een tijdje voordat een diagnose gesteld is en de hulpverlening op gang komt. Maar ook na jaren kunt u nog steeds schrikken of bang worden als u zich realiseert dat het (weer) mis gaat. GGZ Drenthe probeert familieleden zo goed mogelijk te informeren, te betrekken en te ondersteunen. U kunt hiervoor terecht bij de familievertrouwenspersoon en de naastbetrokkenenraad.

Familievertrouwenspersoon
Wanneer u als familie, vriend of kennis betrokken raakt bij iemand met psychische problemen, dan kan dat best lastig zijn. Misschien heeft u vragen? Bijvoorbeeld over de oorzaak van de problemen en de behandeling. Of loopt het contact tussen u en GGZ Drenthe niet zoals u verwachtte? De familievertrouwenspersoon kan u helpen.

Familievertrouwenspersoon


Naastbetrokkenenraad
De Naastbetrokkenenraad van GGZ Drenthe geeft een stem aan familieleden en andere direct betrokkenen van cliënten van GGZ Drenthe. De Naastbetrokkenenraad komt op voor de belangen van familie en naastbetrokkenen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en managers van GGZ Drenthe.
Naastbetrokkenenraad

Een vraag stellen

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag
 • Vul de naam in waar we u mee mogen aanspreken.
 • Dit adres wordt alleen gebruikt om het antwoord naar te versturen.
 • Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.

  * Deze velden zijn verplicht

Bellen (tijdens kantooruren) kan ook met het
Aanmeld- en Informatiecentrum (o592) 74 14 14

naar boven